Salgs- og Leveringsbetingelser

Indledning

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Tilbud / Prisoverslag

Tilbud og prisoverslag afgives med forbehold for mellemsalg. Opgivne priser er dagspriser og er ekslusive moms og eventuelle andre afgifter. Tilbud og prisoverslag er gældende i 7 dage fra d.d. medmindre andet er angivet på tilbuddet eller prisoverslaget.

Ordre

Ordre leveres til aftalt pris. Annullering accepteres kun efter aftale, og mod betaling af returomkost-

ninger der udgør 15%. Returnering af leverede varer skal ske inden 30 dage, herefter kan varen ikke returneres.

Leveringstid

Leveringsdatoer opgivet i tilbud, ordre eller andre dokumenter er ca. tidspunkter. BM MARINE SERVICE A/S er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure og andre forhold udenfor selskabets indflydelse og kontrol.

Leveringsbetingelser

Alle leveringer sker ab lager Køge, og varer sendes for købers regning og risiko.

Reklamationer

For B2B gælder ingen garanti eller reklamationsret med mindre andet er anført på faktura.

Køber skal straks foretage fornøden undersøgelse af varen, når den er leveret. Hvis køber herefter vil reklamere, skal reklamationen meddeles skriftlig til BM MARINE SERVICE A/S inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget den pågældende mangel.

Køber skal for egen regning og risiko demontere og returnere de dele til BM MARINE SERVICE A/S, som denne måtte være forpligtiget til at reparere eller ombytte.

Reklamationsretten dækker kun leverede varer, og ikke følgeskader forvoldt af disse. Erstatning kan aldrig overstige beløbet, som er betalt for varen, eller serviceydelsen.

Ved salg til private henholder BM MARINE SERVICE A/S sig til købelovens bestemmelser.

Betaling

Bortset fra forsendelser på efterkrav, skal betaling ske efter betalingsbetingelser der er anført på fakturaen. Sker betalingen ikke rettidigt, vil det blive beregnet rente pr. påbegyndt måned med rentesats, der på det pågældende tidspunkt er gældende for BM MARINE SERVICE A/S.

Ejendomsretten til det købte tilhører BM MARINE SERVICE A/S, til fuld betaling er erlagt.

Produktansvar

BM MARINE SERVICE A/S er kun ansvarlig for skade, som den solgte vare eller tjenesteydelse forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra firmaets side, eller andre personers side, for hvem firmaet har ansvar.

For brugte varer fraskriver BM MARINE SERVICE A/S sig dog ethvert roduktansvar.